Tài khoản 811 là gì ? Nguyên tắc hạch toán và kết cấu như thế nào ?

 1. TÀI KHOẢN 811 LÀ GÌ ? 

Tài khoản 811- chi phí khác là tài khoản ghi nhận các khoản chi phí khác phát sinh ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của đơn vị, bao gồm những khoản:

 • Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, bao gồm chi phí phát sinh về đấu thầu hoạt động thanh lý;
 • Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
 • Giá trị còn lại của tài sản cố định bị phá dỡ hoặc nhượng bán, thanh lý ;
 • Chênh lệch lỗ do đánh giá lại tài sản cố định, vật tư, hàng hóa đầu tư vào công ty liên kết hoặc đưa đi góp vốn liên doanh và đầu tư khác;
 • Tiền phạt từ các khoản phạt hành chính, phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;
 • Các khoản chi phí khác; 

Lưu ý: Các khoản chi phí có hóa đơn chứng từ đầy đủ nhưng không được tính là chi phí hợp lý tính thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế, phải làm điều chỉnh giảm trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

 1. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU TÀI KHOẢN 811:

 • Bên nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh
 • Bên có: Kết chuyển toàn bộ những khoản chi phí khác vào tài khoản “911”-Xác định kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối kỳ.

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

 1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TÀI KHOẢN 811 – CHI PHÍ KHÁC:

3.1 Ghi nhận thu nhập từ nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ
Nợ TK 111, 112, 131

      Có TK 711 – Thu nhập khác 

      Có TK 3331 – Thuế GTGT

3.2 Ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

      Có TK 211, 213 – Tài sản cố định (nguyên giá)

3.3 Ghi nhận chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ

Nợ TK 811 – Chi phí khác 

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

      Có TK 111, 112, 141…

3.4 Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ liên quan đến hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ

Nợ TK 111, 112, 138…

      Có TK 811 – Chi phí khác 

3.5 Hạch toán các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính

Nợ TK 811 – Chi phí khác

      Có TK 111, 112 

      Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

      Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

3.6 Kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí khác trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối kỳ

Nợ TK 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh

      Có TK 811 – Chi phí khác.