Quy định về thời điểm nộp Tờ khai hải quan xuất- nhập khẩu và chứng từ có liên quan ?

1. Quy định đăng ký tờ khai hải quan


Tờ khai hải quan là một văn bản do chủ thể của hàng hóa hoặc chủ phương tiện dùng kê khai đầy đủ thông tin chi tiết về lô hàng khi thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Đăng ký tờ khai hải quan được quy định tại Điều 30 Luật Hải quan 2014.

– Đăng ký theo phương thức điện tử: Tờ khai hải quan điện tử.

– Đăng ký trực tiếp tại cơ quan hải quan: Tờ khai hải quan giấy.

Sau khi cơ quan hải quan chấp nhận việc khai của người khai hải quan (thời điểm được ghi trên tờ khai hải quan) thì cần đăng ký tờ khai hải quan.

Cơ quan hải quan sẽ thông báo lý do bằng văn bản giấy hoặc qua phương thức điện tử cho người khai hải quan nếu trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan.

2. Thời điểm nộp tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu

Thời hạn nộp tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan 2014:

  • Chậm nhất là 4 giờ trước khi xuất cảnh đối với hàng hóa xuất khẩu nộp sau khi hàng hóa đã tập kết tại điểm hải quan.
  • Chậm nhất là 2 giờ trước khi xuất cảnh đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa cập bến cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải được quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật Hải quan 2014.

Lưu ý: Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

3. Thời điểm nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan

Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định tại Khoản 3 Điều 25 Luật Hải quan 2014:

Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia;

Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

4. Quy định về hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan 2014, bao gồm:

– Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;

– Chứng từ có liên quan.

Tùy một số trường hợp, người khai cần phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất -nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành và các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử. Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hồ sơ hải quan được nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan tại trụ sở cơ quan hải quan.