Bản tin pháp luật – Những văn bản mới cập nhật và có hiệu lực tháng 08/2023

1. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Công văn 61182/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của lao động nước ngoài ( Hiệu lực từ ngày 21/8/2023) với nội dung:

Trường hợp Công ty chi trả cho người lao động khoản tiền có tính chất tiền lương, tiền công hoặc các khoản lợi ích bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì khoản thu nhập trên sẽ được tính vào thu nhập tính thuế TNCN của người lao động.

Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN cho người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2.1 Công văn 60894/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Hiệu lực từ ngày 21/8/2023) với nội dung:

Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý thì Công ty phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với hoạt động kinh doanh mua, bán các sản phẩm, hàng hóa khác (không phải vàng, bạc, đá quý) thì Công ty tính, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

2.2 Công văn 3709/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (Hiệu lực từ ngày 17/7/2023) với nội dung:

Trường hợp mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC nhập khẩu nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

3.1 Công văn 3246/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (Hiệu lực từ ngày 31/7/2023) với nội dung:

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định về dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại điểm 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 nêu trên thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tặng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.2 Công văn 3277/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (Hiệu lực từ ngày 2/8/2023) với nội dung:

Theo quy định của pháp luật thuế TNDN thì thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Việc lựa chọn hưởng ưu đãi đối với trường hợp kỳ tính thuế đầu tiên không đủ 12 tháng chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư mới.

4. QUẢN LÝ THUẾ

Công văn 3658/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc tăng cường thực hiện biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ (Hiệu lực từ ngày 18/8/2023) với nội dung:

Tổng cục Thuế thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn Cục Thuế quản lý (danh sách người nộp thuế gửi qua địa chỉ email của Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế). Đối với danh sách này, Cục Thuế các địa phương triển khai rà soát và thực hiện:

– Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày: thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

– Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế: áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

5. HÓA ĐƠN

Công văn 3292/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn (Hiệu lực từ ngày 2/8/2023) với nội dung:

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.