Hướng dẫn cập nhật thông tin Căn cước công dân trong đăng ký thuế theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Hướng dẫn cập nhật thông tin Căn cước công dân trong đăng ký thuế theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Căn cứ Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Người nộp thuế có tài khoản giao dịch trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có thể dễ dàng cập nhật thông tin Căn cước công dân trong đăng ký thuế theo các bước như sau:

– Truy cập địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn

– Chọn tab “Cá nhân”\Đăng nhập và Nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

– Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh chức năng, tích chọn Đăng ký thuế\ Thay đổi thông tin. Tiếp tục tích chọn “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ CSDL Quốc gia về dân cư. Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn ” Hoàn thành kê khai” và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.