Kế toán tổng hợp là gì? Và công việc của kế toán tổng hợp bao gồm những gì ?

1. Kế toán tổng hợp là gì ?

Kế toán tổng hợp là người thực hiện việc ghi chép, phản ánh và đánh giá thống kê một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Hiểu theo một cách khác thì kế toán tổng hợp là bộ phận chịu trách nhiệm chung từ các chứng từ số liệu, nghiệp vụ chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán. Do đó, đây là bộ phận có vai trò chủ chốt trong việc giúp doanh nghiệp, tổ chức giải quyết chính xác các vấn đề về tài chính.

2. Công việc kế toán tổng hợp bao gồm những gì ?

2.1. Công việc mỗi ngày của kế toán tổng hợp

– Thu thập tổng hợp, lưu trữ, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày.

– Thực hiện lập các chứng từ liên quan như: phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng,… tại tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

– Nhập dữ liệu vào sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác có liên quan.

– Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa chúng vào sổ sách kế toán.

2.2. Công việc mỗi tháng

– Theo dõi và kiểm soát công nợ của nhà cung cấp và khách hàng.

– Kê khai hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.

– Lập các tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, làm báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn và các loại thuế đi kèm, trong trường hợp doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng.

– Tạo bảng tính lương, bảng tính lương làm thêm giờ, chế độ bảo hiểm, các khoản tiền thưởng, phụ cấp khác để trả cho người lao động.

– Tính lại trị giá hàng hóa tồn kho, giá vốn hàng hóa bán, khấu hao tài sản cố định,…

2.3. Nhiệm vụ mỗi quý

– Tiến hành kiểm tra và rà soát các loại hóa đơn, chứng từ ghi nhận trên sổ sách kế toán để lập tờ khai giá trị gia tăng theo hàng quý, tạm tính thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp.

– Lập các báo cáo tài chính hàng quý, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

2.4. Nhiệm vụ hàng năm

Giai đoạn đầu năm:

– Thực hiện kê khai, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài đầu năm. Thời hạn kê khai và nộp thuế là ngày 31/01, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn là trong vòng 30 ngày kể từ khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân (tháng 12 hoặc quý 4) và tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (quý 4) năm trước liền kề.

– Nộp báo cáo tài chính, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của năm trước liền kề và thời hạn nộp là trong 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Giai đoạn cuối năm:

– Kiểm kê, đối soát lại chứng từ, hóa đơn, hạch toán hết các hóa đơn giá trị gia tăng còn bỏ sót, tránh để hóa đơn sang năm sau mới hạch toán vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

– Thực hiện đối chiếu với sổ quỹ và quỹ tồn thực tế, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và khách hàng; đối chiếu giữa số liệu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp.

– Lập các báo cáo tài chính của năm gồm: Bảng cân đối kế toán (hay Báo cáo tình hình tài chính), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp), Thuyết minh Báo cáo Tài chính, Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản.

Ngoài các nhiệm vụ mang tính thời điểm cố định như trên, người làm kế toán tổng hợp còn phải phối hợp công việc với kế toán trưởng và các kế toán viên khác để:

– Phân công và giám sát công việc của các kế toán viên.

– Tham gia công tác kiểm tra tại các phòng ban, đơn vị cơ sở.

– Đề ra phương hướng xử lý các công việc kế toán, tài chính còn tồn đọng, sai sót của doanh nghiệp.

– Kiểm kê và quản lý chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán trong thời hạn theo quy định.

– Phân tích các số liệu trên báo cáo tài chính và tham gia vào công tác giải trình và quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

– Thực hiện việc điều chỉnh các nghiệp vụ nộp phạt thuế doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan quyết toán thuế.

– Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối ngoại như với Cục thuế, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng,…