Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Tiêu chí xác định theo từng lĩnh vực hoạt động:
Lĩnh vực Xây dựng, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Công nghiệp, Thủy sản Thương mại, Dịch vụ
Điều kiện

 

Số lao động tham gia BHXH Tổng doanh thu/ Tổng nguồn vốn Số lao động tham gia BHXH Tổng doanh thu/ Tổng nguồn vốn
DN Siêu Nhỏ < 10 người < 3 tỷ đồng < 10 người Tổng doanh thu

< 10 tỷ đồng hoặc

Tổng nguồn vốn < 3 tỷ đồng

DN Nhỏ < 100 người Tổng doanh thu

< 50 tỷ đồng hoặc

Tổng nguồn vốn < 20 tỷ đồng

< 50 người Tổng doanh thu

< 100 tỷ đồng hoặc

Tổng nguồn vốn < 50 tỷ đồng

DN Vừa < 200 người Tổng doanh thu

< 200 tỷ đồng hoặc

Tổng nguồn vốn < 100 tỷ đồng

< 100 người Tổng doanh thu

< 300 tỷ đồng hoặc

Tổng nguồn vốn < 100 tỷ đồng

Doanh nghiệp chọn chế độ kế toán phù hợp với loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

Quy mô Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp lớn
Chế độ kế toán Thông tư 132 Thông tư 133 Thông tư 200
 • Cách xác định lĩnh vực doanh nghiệp: Được xác định bằng ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cách xác định số người tham gia BHXH bình quân năm:
 • Số người tham gia BHXH là số người lao động do doanh nghiệp quản lý, trả lương và tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật quy định.
 • Số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của tất cả các tháng trong năm trước liền kề chia cho 12 tháng.
 • Số lao động tham gia BHXH được xác định tại thời điểm cuối tháng và căn cứ vào chứng từ nộp BHXH của tháng đó mà doanh nghiệp nộp với cơ quan BHXH.
  Nếu trường hợp doanh nghiệp hoạt động < 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng chia cho số tháng hoạt động.
 • Cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp:
 • Tổng nguồn vốn được xác định trên bảng cân đối kế toán trong bảng Báo cáo tài chính của năm trước liền kề và được xác định vào thời điểm cuối năm.
  Nếu trường hợp doanh nghiệp hoạt động < 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề.
 • Cách xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp:
 • Tổng doanh thu được xác định trên bảng Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan Thuế.
  Nếu trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên hoặc dưới 01 năm và chưa phát sinh doanh thu thì doanh thu được xác định bằng tổng nguồn vốn.