Trình tự gia hạn hồ sơ khai thuế 2024 thế nào?

1. Trình tự gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 2024 thế nào?

Theo quy định tại Điều 46 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trình tự gia hạn hồ sơ khai thuế hiện nay được thực hiện như sau:

– Đối với những người nộp thuế mà không có khả năng để nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, nguyên nhân do thiên tai, dịch bệnh, thảm hoạ, hoả hoạn hay tai nạn bất ngờ thì được thủ tướng của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế.

– Thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế không được quá 30 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, quý, năm, và theo từng lần phát sinh; gia hạn không quá 60 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tính từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định pháp luật.

– Người nộp thuế có nhu cầu gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị về việc gia hạn hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp, trong đó nêu rõ lý do gia hạn và phải có xác nhận của UBND cấp xã/Công an xã, phường, thị trấn nơi có phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.
– Trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được văn bản đề nghị về việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế có thẩm quyền phải trả lời cho người nộp thuế bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Như vậy, trình tự gia hạn hồ sơ khai thuế hiện nay được thực hiện theo các nội dung nêu trên.

2. Được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế tối đa bao lâu?

Cũng tại Điều 46 Luật Quản lý thuế 2019, quy định về thời hạn tối đa được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, quý, năm, và theo từng lần phát sinh: Được gia hạn không vượt quá 30 ngày tính từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định pháp luật.

– Đối với trường hợp nộp hồ sơ khai quyết toán thuế: Được gia hạn không quá 60 ngày tính từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải trong trường hợp nào cũng có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, mà việc gia hạn chỉ được áp dụng trong trường hợp:

  • Người nộp thuế không có khả năng để có thể nộp hồ sơ khai thuế theo đúng thời hạn quy định;
  • Nguyên nhân xuất phát từ thiên tai, dịch bệnh, thảm hoạ, hoả hoạn hay tai nạn bất ngờ,

Đồng thời, người nộp thuế đã có văn gửi gửi cho cơ quan thuế có thẩm quyền đề nghị gia hạn hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp theo quy định.

3. Nộp hồ sơ khai thuế ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế được quy định cụ thể như sau:

– Người nộp thuế tiến hành nộp hồ sơ khai thuế ở cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Trong trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo chế độ một cửa liên thông thì nơi nộp hồ sơ khai thuế sẽ được thực hiện theo quy định của cơ chế đó.

– Địa điểm để nộp hồ sơ khai thuế đối với các hàng hoá xuất, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

– Chính phủ quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

  • Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất và kinh doanh.
  • Người nộp thuế thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều nơi; người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế mà theo quy định thực hiện kê khai và nộp thuế theo từng lần có phát sinh.
  • Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu được từ đất, cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản hoặc tài nguyên nước.
  • Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân..
  • Người nộp thuế tiến hành khai thuế qua giao dịch điện tử và trong các trường hợp xét thấy cần thiết khác.

Như vậy, theo quy định trên thì tùy từng trường hợp mà địa điểm nộp hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau. Người nộp thuế cần xác định thuộc trường hợp nào để nộp hồ sơ đến địa điểm theo quy định.