Thuế môn bài là gì ? Cách hạch toán các khoản liên quan đến Thuế môn bài như thế nào ?

Thuế môn bài là gì ?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu mà các tổ chức và cá nhân kinh doanh phải nộp hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Mức thu thuế phân theo bậc, được xác định dựa trên vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước (đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Trường hợp phải nộp thuế môn bài ?

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miễn.

Cụ thể có 7 trường hợp phải nộp thuế môn bài:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức ( được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
 7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp được miễn nộp thuế môn bài ?

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định có 7 đối tượng được miễn lệ phí môn bài. Đến Nghị định 22/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm 3 đối tượng được miễn lệ phí môn bài nữa và sửa đổi 2 đối tượng thứ 6 và 7 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định có 7 đối tượng được miễn lệ phí môn bài. Đến Nghị định 22/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm 3 đối tượng được miễn lệ phí môn bài nữa và sửa đổi 2 đối tượng thứ 6 và 7 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

1.Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

Hướng dẫn hạch toán nộp thuế môn bài vào ngân sách nhà nước ?

Tùy theo chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng theo thông tư 133 hoặc thông tư 200, sẽ áp dụng phương pháp hạch toán riêng, cụ thê như sau: 

 • Nếu hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 200

Nợ 6425 – Thuế, lệ phí
Có 3338 – Các loại thuế khác

 • Nếu hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 133

Nợ 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có 3338 – Các loại thuế khác

Hướng dẫn hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài ?

 • Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Nợ 3338:- Các loại thuế khác

Có 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài ?

 • Trường hợp doanh nghiệp nhận được thông báo quyết định tiền phạt từ Cơ quan thuế:

Nợ 811- Chi phí khác

Có 3339- Phí và lệ phí khác phải nộp

 • Trường hợp doanh nghiệp nộp tiền phạt dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước:

Nợ 3339- Phí và lệ phí khác phải nộp

Có 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

—> Cuối kỳ kết chuyển:

Nợ 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có 811-Chi phí khác

Lưu ý: theo Khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Do vậy, các khoản tiền phạt chậm nộp thuế môn bài, chậm nộp tờ khai thuê môn bài sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.