Một số quy định về sổ bảo hiểm xã hội

Sổ BHXH là gì ?

Sổ BHXH ghi nhận quá trình tham gia BHXH và là căn cứ để giải quyết chế độ BHXH cho người tham gia theo quy định của pháp luật. Những thông tin trong sổ gồm nhân thân người tham gia, thời gian làm việc, quá trình đóng, mức đóng và hưởng BHXH.

Về nguyên tắc mỗi người chỉ được cấp một sổ BHXH để theo dõi trong suốt quá trình đóng BHXH của người lao động. Khi nghỉ việc bạn được công ty chốt, trả sổ BHXH và khi đi làm tại công ty mới, bạn nộp sổ BHXH này cho công ty để tiếp tục tham gia BHXH.

Thủ tục cấp lại sổ BHXH khi bị mất sổ

2.1 Thực hiện cấp mất sổ BHXH trên VssID (đăng ký trực tuyến)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu do cơ quan BHXH cấp.

Bước 2: Tại trang Quản lý cá nhân, chọn Dịch vụ công.

Bước 3: Chọn Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin.

Bước 4: Tích chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và nhập địa chỉ cụ thể.

 

2.2 Thực hiện cấp mất sổ BHXH tại cơ quan BHXH (đăng ký trực tiếp)

Theo Văn bản hợp nhất số 2089 ngày 26/06/2020 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất và nộp hồ sơ cấp lại sổ BHXH được quy định như sau:

         – Về thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

         – Về số lượng hồ sơ: 1 bộ (Điều 27)

         – Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

         – Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc. (Điều 31).

         Ngoài ra, Ông/Bà có thể nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho bộ phận một cửa của BHXH quận/huyện/thị xã.

         Hiện nay thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội Ông/Bà còn có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Thủ tục gộp sổ BHXH

Thủ tục gộp sổ BHXH được quy định tại Theo Điều 27, văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định thực hiện gộp sổ BHXH, Thành phần hồ sơ gộp sổ gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);

Theo Điểm c, khoản 1, Điều 31 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định:

– c46 Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

– Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

– c47 Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Theo khoản 2, Điều 46.96, văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định:

Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên:

  • Đề nghị gộp sổ BHXH.
  • Cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu.
  • Lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau:

Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau:
Lập
Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Tiết b điểm 3.3 khoản 3 điều 43.