Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024

Điều 5 Nghị định 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 như sau:

1. Thành phần hồ sơ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024

Hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024 gồm có Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP.

Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024

2. Cơ quan nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024 nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với toàn bộ số thuế và tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn.

3. Phương thức nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024

Lựa chọn một trong các phương thức:

  • Nộp giấy Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo phương thức điện tử gửi tới cổng thông tin điện từ của cơ quan thuế.
  • Nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trực tiếp tới cơ quan thuế;
  • Nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua dịch vụ bưu chính.

4. Thời gian nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024 được nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định về quản lý thuế.

Trường hợp không nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì chậm nhất là ngày 30/9/2024.

Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Nếu nộp Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2024 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

5. Lưu ý khi nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2024

– Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn.

– Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số tiền phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

– Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn sau khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì không được gia hạn số phải nộp do khai bổ sung.

– Cơ quan thuế không thông báo về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

– Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì sẽ có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong thời gian thực hiện gia hạn.

– Chủ đầu tư các công trình, hạng mục xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách Nhà nước, các khoản thanh toán từ ngân sách Nhà nước cho các công trình xây dựng của dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước phải gửi kèm:

  • Thông báo đã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn của cơ quan thuế;
  • Hoặc Giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện công trình.

Kho bạc Nhà nước căn cứ trên hồ sơ do chủ đầu tư gửi để chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong thời gian được gia hạn tiền nộp thuế. Khi hết thời gian gia hạn, nhà thầu phải nộp đủ số thuế theo quy định.