Cách tính mức lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức từ 01/7/2024

Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn mức lương cơ sở với đối tượng hưởng lương đơn vị sự nghiệp công lập quy định về cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí.

Theo đó,

(1) Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BNV:

Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

– Công thức tính mức lương:

(Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2024) = (Mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng) x (Hệ số lương hiện hưởng)

– Công thức tính mức phụ cấp:

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

(Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2024) = (Mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng) x (Hệ số phụ cấp hiện hưởng)

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

(Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2024) = (Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2024 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2024 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2024 (nếu có)) x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định)

+ Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

– Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

(Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2024) = (Mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng) x (Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có))

(2) Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

(Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01/7/2024) = (Mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng) x (Hệ số hoạt động phí theo quy định)

(3) Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP được tính theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng.

Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

(4) Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu:

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an:

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an;

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an):

Thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới để tính lương và phụ cấp từ 01/7/2024 theo Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BNV gồm:
– Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước
– Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
– Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ,… được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP
– Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí
– Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
– Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí.
– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
– Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động
– Các đối tượng được áp dụng Thông tư 07/2024/TT-BNV để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:
  • Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước, ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước…

  • Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước…

  • Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Thông tư 07/2024/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 05/7/2024. Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2024.