Văn Bản Pháp Luật
Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THAY THẾ QĐ 15
Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC
Công văn của Tổng cục Thuế số 3115/TCT-CS ngày 03/8/2015 v/v hoá đơn
Công văn mới của Tổng cục Thuế số 3115/TCT-CS ban hành ngày 3 tháng 8 năm 2015
Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.3.2
Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.4, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước và công văn 4237/BTC-CST ngày...
Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015
Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/06/2015 của Bộ Tài chính
Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/06/2015 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất 06 thông tư sau: 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
Thông Tư 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15
Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.
Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Cụ thể hướng dẫn các nội dung sau:
Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012
Xét đề nghị của Vụ Chính sách Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, như sau:
THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BKHĐT NGÀY 21/01/2013 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2010/NĐ-CP NGÀY 15/04/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp.
  1    2 
Trang chủ
Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.