Tư vấn Kế Toán - Thuế
Rà Soát, Tư Vấn Và Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán
Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hoạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế;
Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói
Lập báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân đối KT, Kết quả HĐKD, Lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối TK).Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.
Tư Vấn Báo Cáo Tài Chính - Vay Vốn Ngân Hàng
Tư vấn số liệu tài chính các năm theo yêu cầu của khách hàng. Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của ngân hàng và bên đấu thầu.
  1  
Trang chủ
Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.