Tư vấn BHYT-BHXH
THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM CẦN BIẾT TỪ NGÀY 01/01/2016
THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM CẦN BIẾT TỪ NGÀY 01/01/2016
QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP – ÁP DỤNG TỪ 01/01/2016
QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
QUYẾT ĐỊNH SỐ 959/QĐ- BHXH NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2015
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về BHXH, BHYT, BHTN
Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.
  1  
Trang chủ
Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.